Ancient Calligraphy and Paintings, Duo Yun Xuan 2019 Autumn Auctions, 18 December, 2019 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Spine foot slightly worn. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
153 lots, ancient calligraphies and paintings including works by You Qiu, Gao Yang, Xu Qianxue, Yuan Liang, Cui Sishen, Chen Jiayan, Guo Tianbei, Qian Gu, Zhang Hong, Shen Hongdao, Liu Yong, Fei Danxu, Chen Jiayan, Zheng Xie, He Shaoji, Ren Bonian, Yong Zhaishi, Chen Hongshou, Zhao Zhiqian, Mao Xiang, Cheng Qinwang, Mao Qiling, Xu Qianxue, Xi Gang, Lu Zhi, Zhang Naiqi, Yang Jin, Yun Li, Chen Hongshou, Song Cao, Zhang Zhao, Zha Jizuo, Zhao Zhiqian, Cui Yao, Lv Huancheng, Jin Nong, Luo Mu, Hua Yan, Song Baochun, Mo Shilong, Tie Bao, Ou Yuan, Dai Xi, Zhu Sheng, Wu Rangzhi, Liang Tongshu, Tang Yifen, Zha Shibiao, Weng Tonghe, Lu Zunshu, Dong Qichang, Zhu Houzhao, Yun Shouping, Yun Bing, Fang Xun, Zhang Tingji, Zhang Zuyi, Zhang Zhao, Ma Guangxue, Zhou Qingyuan, Li Tingyi, Wang Duo, Wen Boren, Li Shan, Zheng Xie, Xiong Yuanji, Zheng Fu, Wang Hui, Qian Weicheng, Pen Yulin, Zhao Zhiqian, Lu Shaozeng, Lin Zexu, He Shaoji, Zha Sheng, Fu Shan, Dong Gao, Xing Tong, Chen Jiru, Qian Long, Huang Shen, Gao Kai, Zhao Rong, Gui Fu, Zhang Ruitu, Guo Shangxian, Huang Siyong, Qian Song, Tang Luming, Hu Xigui, Wang Su, Ma Jiatong, Yao Yuanzhi, Ren Yi, Huang Jun, Ye Daofen, Lan Yun, Zhao Zhixin, Yang Qisun, Jin Sheng, Pan Zuyin, Pu Hua, Lan Ying, Wang Gai, Lu Guang, Chen Dake, Chen Bangyan, Chen Yuanzhang, Huang Jun, Pan Cheng, Zhu Shilin, Zhu Angzhi, Chen Zhonglin, Zhou Jing, Zhong Tiaomei, Duan Qingchuan, Cheng En’ze, Lu Zhi, Zhang Zuyi, A Kedunbu, Jiang Pu, Ren Xun,Wu Gan and Chen Zhongyu.
Size: 8.2×11.2×0.6 inches.
226 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Ancient Calligraphy and Paintings, Duo Yun Xuan 2019 Autumn Auctions, 18 December, 2019 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.