Famous Chinese Ancient Calligraphy, Zhong Hongxin 2014 Autumn Auctions, Saturday 22th November 2014 Sale Catalogue ZHX 006

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine foot slightly bumped. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
Including 57 ink calligraphies by Qi Gong, Zhao Puchu, Sha Menghai, Shen Peng, OuYang Zhongshi, Li Duo, Wang Yong, Wu Zhongqi, Zhang Hai, Wang Xiaju, Fei Xinwo, Yu Rentian, Xu Bangda, Lu Yanshao, Huang Zhou, Lin Shanzhi, Li Keran, Dong Shouping, Guo Moruo, Hong Yi, Xie Wuliang, Wang Fo’an, Qian Zhenhuang, Pu Ru, He Shaoji, Kang Youwei, Yu Youren, Fan Zengxiang, Tan Sitong, Liang Qichao, Lin Zexu, Liang Tongshu, Lu Runxiang, Wu Yun, Zhang Zhidong, Feng Xu, Zhang Jian, Yu Yue, Sun Wen, Zheng Xiaoxu, Wu Peifu, Wu Changshuo, Chen Qimei, Luo Zhenyu, Feng Zikai, Zhou Zuoren, Wu Hufan, Hu Shi, Xu Beihong, Xu Zhimo, Wen Yiduo, Weng Fanggang, Wang Wenzhi, Chen Mansheng, Chen Hongshou, Deng Shiru, Weng Tonghe, Zhao Zhiqian, Yi Bingshou, and others.
Size: 8.3×10.6×0.4 inches.
160 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Famous Chinese Ancient Calligraphy, Zhong Hongxin 2014 Autumn Auctions, Saturday 22th November 2014 Sale Catalogue ZHX 006”

Your email address will not be published. Required fields are marked *