Important Manuscripts and Photographs Including Yu Dafu’s Only Survival Complete Novel Manuscript, Xiling Yinshe 2019 Spring Auction, 7th July 2019 Sale Catalogue

$120.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on front cover. A label with date pasted on spine foot. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
290 lots including manuscripts by Zhang Shizhao, Li Yuanhong, Zhang Bingling, Yu Dafu, Zhou Zuoren, Wu Mi, Mao Dun, Qian Zhongshu, Zhou Mengdie, Shen Congwen, Liang Shiqiu, Li Ruiqing, Yang Fu, Yang Shukang, Cai Tingkai, Yu Youren, Tai Jingnong, Chen Lifu, Xiong Shili, Xiao Hong, Wu Changshuo, Zhang Daqian, Xu Beihong, Li Keran, Pan Boying, Zhang Boju, Xiang Da, Hua Junwu, Li Kuchan, Wu Guanzhong, Huang Miaozi and Lin Sanzi, Chinese calligraphies by Kang Youwei, Bin Xin, Tian Han, Lin Changmin, Hu Shi, Huang Yongyu, Ye Gongchuo, Ma Gongyu, Yuan Kewen, Chen Shaobai, He Tianjiong, Huang Xing, Sun Zhongshan, Yang Hu, Chen Qimei, Dai Jitao, Huang Yanpei, Tan Yankai, Rong Geng, Fu Zengxiang, Wang Tao, Chen Baochen, Zheng Xiaoxu and Luo Zhenyu, photographs of Zhang Ziping, No.1 Gri’s Middle School, Jinling Women’s Middle School, Ding Wenjiang, Kang Youwei, Song Qingling, Guo Moruo, Zhu Jiahua, Yu Youren, Feng Zikai and Qiong Yao.
This heavy book may require extra shipping box.
Size: 8.4×11.1×1.1 inches.
384 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Important Manuscripts and Photographs Including Yu Dafu’s Only Survival Complete Novel Manuscript, Xiling Yinshe 2019 Spring Auction, 7th July 2019 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.