Important Private Collections – Ting Song Xuan Collection, Council Auction, Saturday 3 June 2017 Sale Catalogue 426

$65.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head slightly worn. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
Include 86 modern ink and color paintings by Ma Jin, Cao Jiake, Huang Binhong, Ren Bonian, Qi Gong, Guan Liang, Wang Xuetao, Qi Baishi, Chen Banding, Yan Bolong, Tian Shiguang, Chen Zhifo, Huang Junbi, Pu Ru, Zhang Shanzi, Huang Binhong, Wang Zhen, Xie Zhiliu, Tang Yun, Wang Shuhui, He Tianjian, He Haixia, Huang Huanwu, Zhao Shao’ang, Huan Zhou, Zhou Huaimin, Yu Xining, Liu Wenxi, Wu Hufan, Gao Qipei, calligraphies and calligraphy couplet by Guan Shanyue, Guo Moruo, Deng Tuo, Yu Youren, Qi Gong, Zheng Xiaoxu, Li Xiongcai, Hua Guofeng, Zhang Tingji, Zuo Zongtang, Li Hongzhang, Li Zongwan, Wu Changshuo, and others.
Size: 8.3×11.2×0.4 inches.
146 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Important Private Collections – Ting Song Xuan Collection, Council Auction, Saturday 3 June 2017 Sale Catalogue 426”

Your email address will not be published. Required fields are marked *