Jing Hua 2018 Spring Auction of Art Works, Jinart 2018 Spring Auction, June 26 2018 Sale Catalogue

$60.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
Including ink and color paintings and calligraphies by Hong Yi, Liu Dan Zhai, Wu Changshuo, Lu Yanshao, Zha Shibiao, Kang Xi, Zhang Daqian, Pu Ru, Qi Baishi, Li Keran, Pan Tianshou, Xu Beihong, Liu Haisu, Lin Fengmian, Lu Yanshao, Xie Zhiliu, Zhu Qizhan, Zheng Wuchang, Wu Hufan, Tang Yun, Lu Yifei, Chen Zhifo, Zhang Shoucheng, Liu Haisu, Tao Lengyue, Chen Peiqiu, Fen Chaoran, Wu Daiqiu, Zhang Shiyuan, Zhang Dazhuang, Ren Bonian, Guan Liang, Feng Zikai, Cheng Shifa, Huang Zhou, Qian Songyan, Song Wenzhi, Shen Zengzhi, Zhao Zhiqian, Li Hongzhang, Yu Youren, Liang Qichao, Shen Yingmo, Cao Rulin, Tie Bao, Xu beihong, Weng Tonghe, Pu Ru, Zhang Ruitu, Tang Dai, Wu Da, Zha Shibiao, Chen Jiru, Huang Shen, Xiang Shengmo, Lin Liang, Xie Shicheng and Wu Wei, Qing dynasty porcelain vases and cups, gilt bronze buddha, inkstone, penholder, Tianhuang seal, Republic period table screen by Wang Yeting, rare books, and others
Size: 8.3×10.6×0.3 inches.
134 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Jing Hua 2018 Spring Auction of Art Works, Jinart 2018 Spring Auction, June 26 2018 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *