Night Session of Chinese Calligraphy and Paintings, Jiahe Autumn Auctions, 21 December 2016 Sale Catalogue

$80.00

Hardback auction catalogue. Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head, foot and outside upper corners slightly bumped. Creases near jacket spine head and foot. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound. 113 lots including ink calligraphies and paintings by Zhao zhi qian, Zheng ban qiao (“Three bosom friends”), Li shan, Shi tao, Xiang sheng mo, Wen zheng ming, Wang yuan, Wang duo, Huang bin hong (“Xunjiang river travel notes”, “Painting of quiet and seclusion in deep mountain”), Lv feng zi, Pan tian shou (“Happy and carefree”), Zhang da qian (“Beauty of village”, “Mandrin ducks with lotuse”), Qi bai shi (“Wealth and honour”), Xu bei hong (“Magpie on autumn tree”), Feng zi kai (“Girl woodcutter with red leafs all over the mountain”), Ma yi fu, Yu you ren, Shen yin mo, Lin san zhi, Zhang bo ju, Qi gong, Li ke ran (“Seeking inspirations in xi shan mountain”, “Pasturing in winter”, “Beautiful river scene”), Wu guan zhong (“Lijiang mountains and waters”), Huang zhou (“Great good luck”, “Transporting food”), Fu bao shi (“Returning home in wind and rain”), Wu hu fan, Lu yan shao (“Picking up herbs in deep mountain”), Xie zhi liu (“Fun by the lotus pond”), Cheng shi fa (“Painting of plum”), Chen pei qiu (“Birds resting on green cover”), etc. Size: 8.7×11.5 inches. 118 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Night Session of Chinese Calligraphy and Paintings, Jiahe Autumn Auctions, 21 December 2016 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.