Once Upon a Time in Republic of China, Zhong Hong Xin 2018 Spring Auction, 13th July 2018 Sale Catalogue ZHX 120

$90.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese and English. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly worn. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
148 lots, letters, calligraphies and manuscripts from the Republic period including by Qian Mu, Lin Changmin, Huang Jie, Qian Xuantong, Ye Shengtao, Hu Shi, Zhou Enlai, Feng Zikai, Jiang Menglin, Yuan Shikai, Shu Qinwang, Chuan Dao Fang Zi, Qiu Jin, Zhang Xun, Sun Wen, Li Yuanhong, Duan Qirui, Cao Kun, Wu Peifu, Wang Zhaoming, Chen Qimei, Dai Chuanxian, Jiang Zhongzheng, Jia Jingde, Yang Hucheng, Dai Li, Huang Yanpei, Zhang Binglin, Liao Zhongkai, Zhang Shizhao, Zheng Xiaoxu, Zheng Yu, Yuan Kewen, Ding Fuzhi, Shen Congwen, Lin Yutang, Mao Dun, Xu Shoushang, Zhou Zuoren, Mei Yiqi, Chen Duxiu, Cai Yuanpei, Yi Junzuo, Que Hanqian, Ye Gongchao, Zhang Chonghe, Chen Dingshan, Luo Fukan, Hu Shi, Shi Zhaoji, Ma Heng, Jin Zhang, Fang Junbi, Lu Xiaoman, Lin Weiyin, Li Qiujun, Sun Duoci, Mei Lanfang, Jin Cheng, Ye Manshu, Zhang Boju, Pan Su, Li Liqun, Zhang Renjie, Hu Jieqing, Lao She, Ji Xianlin, Ba Jin, Wang Shixian, Chen Jieqi, Luo Zhenyu, Guo Moruo, Qian Mu, Liang Shiqiu, Zang Kejia, Hu Yaobang, Chen Lifu, Fu Zengxiang, Zhou Yan, Hong Yi, Su Manshu, Huang Fuhai and Yin Guang Fa Shi.
Size: 9.1×11.8×0.6 inches.
190 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Once Upon a Time in Republic of China, Zhong Hong Xin 2018 Spring Auction, 13th July 2018 Sale Catalogue ZHX 120”

Your email address will not be published.