Rare Books and Manuscripts, Classics, Antique Photographs and Art Documents, 2012 Beijing Poly Autumn Auction, December 6th, Sale Catalogue

$110.00

Text in Chinese. Illustrations in color. Spine head slightly worn. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
936 lots, including rare books “Mahaparinirvana sutra”, “the lotus sutra”, “the golden light sutra”, “Guan xiang yi zhu”, “Chun qiu ji”, “Li ji”, “Si shu ji zhu chan wei zhi jie”, “Qin ding guo shi da cheng lie zhuan”, “Jie zi yuan zhuan wu juan”, “Shi shuo xin yu liu juan”, “Tang shi he jie shi er juan”, “Hong lou meng tu yong”, “Yan shan bian lan”, “Wen fang tu zan”, “Hong xue ou liu”, “Shuo wen jie zi shi er juan”, “Lu shu ji yin jian”, “Zhao Guni ke yin ji” and “Bei wei mo zhi si shi pin”, rubbings “Yi ying bei”, “Li ji jiu tuo”, “Pian yu ji”, “Bai Latu quan ji”, “Cha tu ban Ma ke tu wen quan ji”, “Fo er mo si quan ji” and “Huan qiu ying ji”, manuscripts by Tang bin, Tao Beimin, Zhang Xianghe, Wu Qian, Shen Congwen and Ye Shengtao, Chinese paintings and calligraphies by Hu Peihen, Zheng Xiaoxu, Zhang Tingji, Fen Guifen, Jin Nong, Chen Jieqi, Sha Manweng, Li Zhaolin, Gao Zhenxiao, Gu Fuchu, Wang Yunzhang, Wang Fochang, Miao Mintu, Yu Youren, Li Zongren, Xie Guansheng, Yang Shaoyin, Zhang Qian, Liu Chunlin and Chen Baochen, Antique photographs of Qing and Republic of China period scenes and characters by Felice Beato, John Thomson, Lai Afang, Thomas Child, William Thomas Saunders, Yamamoto Sanshichiro and John Claude White, art books “Yuan se shi jie de mei shu”, “Shi jie mei shu quan ji”, “Cha dao”, “The world of rodin” and “The eumorfopoulos collection”.
Size: 8.3×10.6×1.4 inches.
302 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books and Manuscripts, Classics, Antique Photographs and Art Documents, 2012 Beijing Poly Autumn Auction, December 6th, Sale Catalogue”

Your email address will not be published.