Rare Books and Rubbings, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, 22th May, 2016 Sale Catalogue

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Light stains on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
367 lots, rare books and rubbings, including rare books such as “Ming Wen Hai Juan”, “Jin Shi Jing Yan Lu”, “Yu Ti Hua Ju Shi”, “Shang Shu Kong Zhuan”, “Gu Jin Lei Shu Zuan Yao”, “Kong Zi Jia Yu, Xi Xiang Ji”, “Tang Shi Shi Er Jia Lei Xuan”, “Nan Cun Cuo Geng Lu”, “Lu Xiang Shan Quan Ji”, “Rong Fu Shi Ji”, “Tang Wen Cui”, “Chu Ci Zhang Ju”, “Ou Yang Xian Sheng Wen Cui”, “Lv Shi Chun Qiu”, “Jie Zi Yuan Hua Zhuan Chu Ji”, “Wang Long Jing”, “Xing Xue”, “Ming Gong Bu Zhi Yin Shi Pu”, “Rong Zhai Qian Shou Shi”, “Shang Shu Zhu Shu”, “Bai Chuan Xue Hai”, “Hai Feng Wen Ji”, “Han Chang Li Shi Ji Bian Nian Jian Zhu”, “Tian Wen Shi Si”, “Yin Xiang Tang Qu Pu”, “Nan Chang Fu Zhi” and “Shen Xia Fei Lian Zi”, seal impresses “Shi Gu Tang Yin Pu”, “Tui Ang Yin Ji”, “Ji Mu Cang Yin”, “Han Yin Ou Cun”, “Ji Gu Yin Pu”, “Shou Yu Yin Pu”, “Hu Bi Shan Ren Yin Pu”, “Wu Rang Zhi Yin Cun” and “Gu Yin Yi Yu”, rubbings “Qing Chong Mo Shi Gu Wen”, “Li Dai Sheng Xian Xiang”, “Qin Liang Quan Xing Ta Ben”, “Qin Zhao Ban Ta Ben”, “Chen Jia Qi Jin Shi Za Tuo”, “Bei Wei Cao Wang Xi Zao Xiang Ji Ta Ben”, “Han Jun Che Hua Xiang Ta Ben”, “Zhu Jia Ti Yang Shu Gong Can Bei”, “Ming Ta Zhi Yong Zhen Cao Qian Zi Wen”, “Er Wang Shi Wen Ta Ben”, “Yuan Yuan Qi Zhi”, “Long Men Zao Xiang Yi Bai Zhong”, “Liu Xi Hai Cang Chi Yang Gong Tong Xing Deng Ta”, “Qin Quan Ta Ben”, “Quan Ta”, “Sui Mo Ya Ta Ben”, “Yuan He Gong Shen Dao Bei Ta Ben” and “Long Men Er Shi Pin”.
Size: 8.5×10.6×0.8 inches.
268 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books and Rubbings, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, 22th May, 2016 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.