Rare Books and Rubbings, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, 6 December 2018 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue. Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Outside corners slightly bumped. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound. 357 lots including rare books, manuscripts and ink rubbings. Lot 2359-2556 block print editions rare books, manuscripts of “Yang zheng tu jie”, “Shi ji cun juan 22-26”, “Mo e xiao lu”, ” Chang li xian sheng si ji zhu”, “Qing mi ge quan ji”, “Ming shan tu yi juan”, “Yuan qu xuan ban hua”, “Liu jing tu”, “Shang ju za zhi”, “Pan yun xuan shu zhuang”, “Er shi si xiao”, “Jue shi ge yan”, “Qin han wen chao”, “Di qiu shuo lue”, “Xin yue quan shu”, “Sheng jing tu shuo qi meng”,” Tian dao su yuan”, “Shi liu qiu ji”, “Qu jiang ji”, some of them written or painted by Luan min xi, Li ding yuan, Xun zi, Pan xiang, Yi kong zhao, Zha li, fu zeng xiang, Fen shu and Bao xi. Lot 2557- 2648 seal impressions, bronze wares and figures rubbings and rubbing books of poems by Huang ting jian, calligraphy by Huai su, some collected by Luo zheng yu, Qin zhong wen and Han shen xian. Lot 2646-2715 modern and contemporary autography letters, manuscripts and block print paintings, etc. Size: 8.5×10.6 inches. 308 pages. 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books and Rubbings, Tai He Jia Cheng Artwork Auctions, 6 December 2018 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.