Rare Books, Beijing Haiwangcun 2008 Spring Auction, 26 April 2008 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly worn. Light stains on spine. Pen marks on a few pages. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
481 lots, rare books including manuscripts by Hu Shi, Chen Yanke, Cai Yuanpei, Ye Shengtao, Zheng Zhenduo, Hu Yuzhi, Zhou Zuoren, Lin Shu, Xia Jingguan, Xia Yan, Xiao Qian, Tao Zhixing, Ding Zeliang, Yu Pingbo, Li Baochu, Sun Lianggong, Wang Shijie, Chen Lifu, Chen Bulei, Hu Die, Su Bingwen, Yu Yue Shu Zha, Huang Zhunxian, Miao Jianqiu, Mei Lanfang, Zhao Zhi’ang and Qi Gong, rubbings and rare books “Dong Po Xian Sheng Zhuan”, “Nan Song Si Ming Chen Ci Ji”, “Zhou Li”, “Li Tai Bai Wen Ji”, “Shi Zhu Su Shi”, “Du Du Xin Jie”, “Ming Ren Shi Chao Zheng Ji”, “Yuan Shi Xuan”, “Jiao Lin Shi Ji”, “Lou Xuan Shi Ji”, “Yue Ling Cui Bian”, “Shan Gu Nei Ji Zhu”, “Kong Shi Jia Yu”, “Song Ben Shu Ji Zhuan”, “Er Ya”, “Zhang Tai Yue Ji”, “Xi Han Hui Yao”, “Shuo Wen Jie Zi Yun Pu”, “Li Ming Quan Shu”, “Meng Wen Zong Hui”, “Jin Shi Yuan”, “Liu Zhao Wen Qi”, “Shi Tong Xue Fan”, “Yuan Zhong Lang Quan Ji”, “Lao Zhuang Ping Zhu”, “Shi Lei Fu, Shi Wai Zhuan”, “Lv Shi Chun Qiu”, “Gu Xi Ci”, “Yu Xuan Yu Lu”, “Pei Wen Yun Fu”, “Guo Bao Lu”, “Bei Jing Jian Pu”, “Yuan Qu Xuan”, “Jie Zi Yuan Shu Hua”, “Ping Shan Tang Tu Zhi”, “Cheng Shi Mo Yuan”, “Bai Hua Qi Fang”, “Tie Ya Xian Sheng Shi Ji”, “Liu Zi Qing Wen Gao”, “Xi Hu Zhi Zuan”, “Jiao Shan Zhi”, “Chang Jiang Tu Shuo”, “Zhong Guo Yuan Lin”, “Da Qing Guo”, “Zhong Guo Zhi Jue Xing”, “Zhong Guo Jia Ju”, “Zhong Guo Hui Hua” and “Mao Ze Dong Xuan Ji”.
Size: 8.2×11.2×0.6 inches.
256 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Beijing Haiwangcun 2008 Spring Auction, 26 April 2008 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *