Rare Books, Beijing Zhuode 2013 Summer Auctions, September 7 2013 Sale Catalogue

$85.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head and foot slightly bumped. A few foxing. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
1258 lots, rare books including manuscripts by Xie Juezhai, Nie Rongzhen, Zhou Ruchang, Wu Guanzhong, Tang Tao, Shen Yanbing, Zhou Erfu, Wang Menglou, Yang Mushi and Huang Junbi, rare books “Hua Yang Shan Fang Ji”, “Zhong Guo Xue Shi Tu”, “Li Tai Bai Wen Ji”, “Ri Zhi Lu”, “Bai Hua Shi Jian Pu”, “Shi Jing Da Quan”, “Hong Lou Meng Yong Tu”, “Shi Zhu Zhai Shu Hua Pu”, “Jing Ping Mei Ci Hua”, “Gui Gu Zi”, “Yi Li”, “Yin Bing Shi Quan Ji”, “Ge Zhi Jing Yuan”, “Du Li Tong Kao”, “Jia Zi Yuan Hua Zhuan”, “Chun Qiu Zuo Zhuan Xiang Jie Ju Jie”, “Nan Xuan Xian Sheng Lun Yu Jie”, “Meng Xi Bi Tan”, “Tai Shang Gan Ying Pian Tu Shuo”, “Guo Yu”, “Wu Zhong Qi Yuan”, “Zhong Guo Ban Hua Xuan”, “Hong Lou Meng Tu Yong”, “Yan Shi Xue Ji”, “Meng Zi Ji Shuo”, “Zi Zhi Tong Jian”, “Tao Yuan Ming Ji”, “Du Gong Bu Ji”, “Su Wen Zhong Gong Shi Ji”, “Dong Zhou Lie Guo Quan Zhi”, “Dong Po Xian Sheng Quan Ji”, “Shi Jing”, “Xin Yue Quan Shu”, “Yi Fang Cun Kao”, “Zhong Guo Cang Shu Jia Kao Lue”, “Gu Gong Xuan Cui”, “Zhong Guo Li Dai Ming Hua Xuan Ji” and “Wu Zuo Ren Zuo Pin Ji”, rubbings “Shi Chen Qian Bei”, “YI Ying Bei”, “Cao Zhi Bei”, “Yan Shi Jia Miao Bei”, “Yin Zhou Bei”, “Zhang Xu Cao Shu Tie”, “Jing Shi Jun Bei”, “Tang Ma Zhou Bei”, “Xuan Mi Ta Bei”, “Yan Zhen Qing Zheng Zuo Wei Tie”, “Zhao Yang Ge Tie”, “Zhao Gong Xue Tian Guan Shan Ti Yong”, “Zheng Wen Gong Bei”, “Yan Shi Jia Miao Bei”, “Sheng Mu Tie”, “Lan Ting Xu”, “Gu Quan Ji Tuo”, “Qing Tong Qi Quan Xing Tuo”, “Zheng Wen Gong Bei”, “Han Shi Men Song”, “Yuan An Bei, Cao Quan Bei”, “Da Tang San Zhang Sheng Jiao Xu” and “Liu Zhao Wen Qi”.
Size: 8.2×10.5×0.8 inches.
320 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Beijing Zhuode 2013 Summer Auctions, September 7 2013 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.