Rare Books, Cathay Bookshop 1998 Autumn Auction, 25 October 1999 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine foot slightly worn. Back cover slightly worn at the edges. Folding marks on top of covers. A few dog eared pages. Last 20 pages slightly stained at the top edge. A few foxing. Otherwise in very good condition.
247 lots, rare books including manuscript letters by Fu Zengxiang, Zhang Zhidong, Shen Yanbing, Chen Jieqi, Duan Fang and Liang Dingfen, rare books “Meng Xi Bi Tan”, “Du Shi Ji Shuo”, “Yu Tang Cai Diao Ji”, “Tang Liu Ru Ju Shi Quan Ji”, “Su Xue Shi Ji”, “Du Shi Xiang Zhu”, “Yu Zhi Bi Shu Shan Zhuan Shi”, “Han Chang Li Xian Sheng Quan Ji”, “Fan Wen Zheng Gong Ji”, “Si Shu Ji Zhu”, “Cao Tang Shi Yu”, “Chu Tang Ji”, “Han Shu Ping Lin”, “Hua Jian Ji, Lv Shi Chun Qiu”, “Hang Song Tang Quan Ji”, “Yu Zhi Zi Zheng Yao Lan”, “Jing Chuan Wen Ji”, “Hai Zhong Jie Gong Ji”, “Bai Ti Qian Zi Wen”, “Dao Gu Tang Shi Ji”, “Ban Qiao Ji”, “Yang Zhou Zhu Zhi Ci”, “Tang Lu Xuan Gong Ji”, “Guo Yu Zheng Yi”, “Yu Chu Xin Zhi”, “Dong Lin Lie Zhuan”, “Song Xue Zhai Wen Ji”, “Sheng Ji Zhi Tu”, “Xiao Shan Shu Pu”, “Zi Zhi Tong Jian”, “Tai Ping Yu Lan”, “Chen Shi Zong Pu”, “San Yu Tang Si Shu Da Quan”, “Li Chao Shi Ci”, “Jin Shi Lu”, “Lu Xun Yin Pu” and “Dong Nan Lan Sheng”, rubbings “Wei Long Men Er Shi Pin”, “Gu Tao Wen Ta Pian”, “Jin Wen Ta Pian”, “Wei Zao Xiang”, “Niao Shou Wen Bi”, “Gu Yu Ta Pian” and “Chun Hua Ge Fa Tie”.
Size: 8.2×11.2×0.3 inches.
112 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books, Cathay Bookshop 1998 Autumn Auction, 25 October 1999 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.