Rare Books & Rubbing Books, China Guardian 2017 Spring Auctions, June 21, 2017 Sale Catalogue BJ1533

$110.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Spine head and foot slightly worn. Light superficial marks on covers. Pen marks including a few lots marked with realised prices. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
299 lots, rare books and rubbings including “Bronze Inscriptions of Shang and Zhou Dynasty Rubbings”, “Collected Bronze Ware of Cheng Qiu Guan”, “Collection of Cheng Qiu Guan Rubbings”, “Rubbing of Bronze Ware in Shang and Zhou Dynasty”, “Rubbing of Inscription on Shi You Dun”, “Rubbing of Stone Counterpoise”, “Zhou Wang Sun Zhong”, “Chu Liang Chen Yu Yi Zhong”, “Collected Works of Xiang Nan Lay Buddhist”, “Pu Jin Landscape Album”, “Epigraph on Statue of Sun Xu”, “Xia Cheng Hou Zao Fu Tu Ji In Tang Dynasty”, “Egigraph on Statue of Tang Guo Yi”, “Statue of Fan Mingci”, “Rubbings of Inscriptions on Pottery in Three Generations”, “Great Yu Tripod in Zhou Dynasty”, “He Fu Da Lin Zhong”, “Rubbings of Inscriptions Collected by Chen Jieqi”, “Rubbings of Ding Furen’s Collection”, “Rubbing of Sacrificial Vessel”, “Rubbing of Sacrificial Vessel”, “Rubbing of Zhou Xi Zhong Zhong”, “Hu Made in Shang Dynasty”, “Zhou Fu Jian & Qin Quan”, “Rubbings of You With Hoop Handle”, “Rubbings of Inscriptions on Scrificial Vessels”, “Rubbing of Kang Hou Feng Fang Ding In Zhou Dynasty”, “Rubbing of Bronze Hu in Zhou Dynasty”, “Yi Xue Qun Shu Shu Ping”, “Xue Yi Yin Duan, Yi Jing Quan Heng”, “Guan Xiang Wan Zhan”, “Jing Yuan”, “Qin Ding Ming Jian”, “Tian Xia Jun Guo Li Bing Shu”, “Guang Xu Shun Tian Fu Zhi”, “County Annals of Pinggu, Er Ming Cao Tang Jin Shi Ju”, “Guo Chao Jin Wen Zhu Lu Biao”, “Tian Wen Tu Shuo”, “Yang Tai Hou Gong Ci”, “Gu Wen Yuan Jian”, “Books of Pang Xizhai”, “Liu Jing Tu Ding Ben”, “Zi Zhi Tong Jian Gang Mu”, “Ancient Official Documents in Xianfeng Period”, “Yinghuan Zhuilue”, “Dreams in the Red Chamber”, “Qin Ding Xin Jiang Shi Lue”, “Shan Ben Bei Tie Dai Fang Lu”, “Yu Zhi Shu Li Jing Yun”, “Da Ming Du Wu Ji Jing Juan”, “Tang Lu Xuan Gong Ji”, “Les Vierges Raphael”, “Encyclopedia of Medical Science and Botany”, “Ming Yi Xuan Wang Chong Ke Da Lan Ting Tu Juan”, “Epitaph of Yuanzhen and Huangfu Lin”, “Epitaph of Liu Hua Ren In Northern Wei Dynasty”, “Epitaph of Chang Ji Fan”, “Epitaph of Wang Seng”, “Epitaph of Liu Zhi in Tang Dynasty”, “Xiao Guan Bei in Han Dynasty”, “Epitaph of Liu Yu”, “Rubbing of Stong Relief in Han Dynasty”, “Ying Shang Lan Ting”, “Broken Stele of Guang Ling Li Jun in Tang Dynasty”, “Shi Men Ming Mo Ya in Northern Wei Dynasty”, “Shi Men Song Mo Ya in Han Dynasty”, “Stele of Scrificial Vessel Rubbing in Han Dynasty”, “Stele of Yin Zhou in Han Dynasty” and “San Xi Tang Fa Tie In Qing Dynasty”, Manuscripts by Wen Baoguang, Song Shiying, Wu Daozhang, Yang Jin, He Jian, Zhang Pan, Zhu Weibi, Wu Yun, Zhang Zhifang, Mao Yu, Hu Yizan, Shen Zengzhi, Ting Yong, Zheng Wenzhuo, Yi Bingshou, Zhu Xizhen and Wu Zhilin.
Size: 8.3×10.6×1.5 inches.
364 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rare Books & Rubbing Books, China Guardian 2017 Spring Auctions, June 21, 2017 Sale Catalogue BJ1533”

Your email address will not be published. Required fields are marked *