Shanghai Pinde 2019 Autumn Auction, October 21, 2019 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in Chinese. Illustrations in color. Spine foot slightly worn. Light superficial marks on covers. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
979 lots, Chinese paintings and calligraphies including works by He Youzhi, Liu Danzhai, Qian Du, Wang Shimin, Shi Zhi’an, Zhang Dazhuan, Wu Bonian, Qian Weicheng, Yang Qisun, Niu Xue, Gui Zhuang, Lin Zexu, Leng Mei, Gao Qipei, Sha Qi, Xu Beihong, Tao Lengyue, Chen Shizeng, Yu Youren, Gu Yi, Cao Hua, Wu Guxiang, Wang Hongxi, Liu Qiujun, Wu Dacheng, Zhou Huijun, Gu Tinglong, He Haixia, Tong Danian, Zhu Qizhan, Li Keran, Chen Shaomei, Lan Ying, Zhou Yigui, Qiu Ying, Wu Qinmu, Xu Shichang, Weng Xiaohai, Gai Qi, Yuan Peiji, Ma Zhuo, Xiong Songquan, Gu Kunbo, Liang Tongshu, Chen Qimei, Nan Huaijin, Zhu Hua, He Baolin, Wen Zhengming, Da Chongguang, Huang Tianqiu, Cai Yushui, Chen Hongshou, Zhou Huaimin, Jiang Zhongzheng, Han Tianhen, Wu Shujuan, Tao Jun, Xu Peiji, Zhang Shiyuan, Wang Shigu, Wen Zhengming, Zhao Shao’ang, He Haixia, Chen Zhongzhou, Wang Senran, Song Wenzhi, Zheng Mukang, Jiang Biwei, Liao Yaoxiang, Shen Maishi, Gao Ershi, Chen Zifeng, Yang Borun, Ding Fuzhi, Wei Zixi, Gu Sheng, Wang Xijing, Wang Xuezhong, Hu Zhengwei, Fei Danxu, Wang Changling and Chen Tingyou, as well as some scholar’s rocks, Duan inkstones, Huanghuali brush pots, Shoushan stone seals and rubbings “San Shi Pan Quan Xing Ta”, “Mao Gong Ding Ming Wen Ta”.
Size: 8.2×11.2×0.6 inches.
256 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Shanghai Pinde 2019 Autumn Auction, October 21, 2019 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *