Study Series Fine Inkstones and Inksticks. Xiling Yinshe 2019 Spring Auction, 7th July 2019 Sale Catalogue

$80.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Spine head slightly bumped. Pages are clean and contents are clear throughout. Binding is sound.
148 lots, study series fine inkstones and inksticks including Duan inkstones inscribed by Zhang Youzhi, Pan Zhulan, Chen Zifen, Qi Zhaonan, Ruan Yuan, Wen Chuanshi, Xu Yi, Lin Zhengqing, Lin Zai’e, Song Jue, Zhai Yunsheng, Zhu Jingcong, Zheng Xiaoyu, Jin Rongjing, He Tongwen, Zhao Changxie, Shi Qu, Zhang Liu, Xu Rong, Hu Changling, Yi Jinshi, Wu Changshuo, Zhao Guoling, Feng Shi, Ye Zhishen and Emperor Kangxi, some lacquered inkstones made by Lu Kuisheng and Songhua, Chenni inkstones, inksticks made by Fang Yulu, Cha’ermiaotang, Ye Gonglv, Wu Tianzhang, Tian Yi and Hu Kaiwen, some inksticks with “Li Cheng Long”, “Fei Yan”, “San Sheng Tu”, “Gui Chang Ye Rui”, “Chun Hua Xuan” and “Yu Lian San” marks.
Size: 8.5×11.1×0.6 inches.
196 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Study Series Fine Inkstones and Inksticks. Xiling Yinshe 2019 Spring Auction, 7th July 2019 Sale Catalogue”

Your email address will not be published.