Well-collection of Folding Fan, Duo Yun Xuan 2019 Autumn Auctions, 18 December, 2019 Sale Catalogue

$75.00

Paperback auction catalogue.
Text in English and Chinese. Illustrations in color. Light superficial marks on covers. Top edge of front cover and first 20 pages slightly worn. Pages are clean, contents are clear throughout. Binding is sound.
94 lots, collection of folding fans including fans by Wu Qinmu, Xiao Tuian, Qi Kun, Ren Jin, Ma Jin, Yuan Lichen, Wu Qingxia, Yuan Xilian, Tang Yun, Hua Shixun, Tao Lengyue, Zhao Lengyue, Hu Ruosi, Wang Ruchong, Xu Cao, Tian Shiguang, Jiang Hanting, Baijiao, Xu Zhengbai, Qian Chongwei, Lu Xiaoman, Qu Qijia, Pu Ru, Pu Jin, Pan Feisheng, Zhu Meicun, Cao Kejia, Luo Fukan, Liu Jiping, Yin Zixiang, Deng Huainong, Zhang Shiyuan, Liu Qiujun, Yi Lixun, Ding Fuzhi, Shen Maishi, Lu Yifei, Xu Bangda, Yu Fei’an, Zhu Mingzhao, Wang Yacheng, Zhu Zhuyun, Huang Huanwu, Ye Darong, Pan Chusheng, Wang Shoufeng, Zhao Shuru, Hu Ruosi, Wu Hufan, Tang Yun, Deng Sanmu, Wang Xun, Ren Bonian, Wu Cunyu, Ni Tian, Zhang Zongxiang, Xiang Zheng, Huang Qifeng, He Weipu, Cheng Zongyi, Ding Baoshu, Sun Kuijun, Cheng Zhang, Zhang Jian, Wu Shixian, Lu Hui, Gu Linshi, Gao Yugu, Ma Xulun, Lin Shu, Qi Gong, Wang Dong, Pan Linggao, Cao Rulin, Shao Zhang, Yu Zicai, Chen Ziyi, Gao Yehou, Chu Deyi, Wang Xuetao, Xu Shizhang, Lao Duwen, Shen Xinhai, Liu Shannong, Xia Jingguang, Tan Zekai, Wu Zishen, Fan Xu, Jiang Hui, Gao Xi, Ye Gongchuo, Zhu Wenhou, Qian Songyan, Wang Chuanlv, He Tianjian, Yang Shilang, Deng Wuchang, Pang Yuanji, Zhu Zumou, Pan Zixie, Xun Huisheng, Su Manshu, Yu Zhenfei, Xiang Dicong, Zou Mengchan, Zhao Zhichen, Gao Kai and Liu Kuiling.
Size: 8.2×11.2×0.3 inches.
122 pages.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Well-collection of Folding Fan, Duo Yun Xuan 2019 Autumn Auctions, 18 December, 2019 Sale Catalogue”

Your email address will not be published. Required fields are marked *